Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Η ουσία του χρηματοπιστωτικού συστήματος Η διαδικασία αναδιανομής και ανακατανομής της αξίας των δημόσιων αγαθών είναι ένας χρηματοοικονομικός μηχανισμός, ο οποίος περιλαμβάνει το σύστημα των οργανισμών, τον οικονομικό προγραμματισμό και τη ρύθμιση, τις δυνατότητες δημιουργίας και χρήσης οικονομικών πόρων από τις επιχειρήσεις, τους μισθωτούς, το κράτος , την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι φορείς οικονομικών σχέσεων (επιχειρηματίες, Read more about Χρηματοπιστωτικό σύστημα[…]

Οικονομική ασφάλιση

Σε μια οικονομία της αγοράς, όπου υπάρχει φόβος να τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική δραστηριότητα σε κάθε βήμα, υπάρχει ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των περιουσιακών στοιχείων από πιθανές ζημίες. Από τη φύση τους μπορούν να είναι υλικά και άυλα. Σε κάθε περίπτωση, παίρνουν μια νομισματική σκέψη, δηλαδή, η απώλεια γίνεται Read more about Οικονομική ασφάλιση[…]

Οικιακά οικονομικών

Οικονομικά των νοικοκυριών , ένα σύνολο σχέσεων που σχετίζονται με τη δημιουργία και τη χρήση χρηματικών και χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη ζωή ενός μέλους νοικοκυριού.

[…]

χρηματοδότηση

εμπορικής συναλλαγής οικονομικό αντάλλαγμα, η μορφή της ανταλλαγής των διαφόρων τύπων των περιουσιακών στοιχείων στα οποία η ανταλλαγή, αγορά κινητών αξιών (πώληση) συμφωνία που υπεγράφη με kontrgortsarki συμπέρασμα, ότι είναι, η συναλλαγή που σχετίζεται με το προϊόν στην αντίθετη πώληση (αγορά) της θητείας αργότερα στις ίδιες ή διαφορετικές συνθήκες. Γενικά, θεωρείται ότι υπάρχει περιοδική ανταλλαγή Read more about χρηματοδότηση[…]

Ταμεία δημόσιας κατανάλωσης

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, σοσιαλιστικό, έθνος της κοινωνίας. Ένα μέρος του ταμείου για την κατανάλωση εισοδήματος που χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών εκτός του ταμείου διανομής εργασίας. Ο σοσιαλιστής των αρετών είναι μια από τις κύριες μορφές διανομής μέσω των οποίων το κράτος επηρεάζει συστηματικά τη δομή εισοδήματος και κατανάλωσης του πληθυσμού: κοινωνική Read more about Ταμεία δημόσιας κατανάλωσης[…]

Καταναλωτικό δάνειο

Καταναλωτικό δάνειο , δάνειο που παρέχεται στο κοινό για την αγορά καταναλωτικών αγαθών ή για την πληρωμή οικιακών υπηρεσιών. Στις καπιταλιστικές χώρες εκφράζεται με τη μορφή δανείων σε εμπορικές επιχειρήσεις (αναβαλλόμενη πληρωμή για αγορασθέντα αγαθά), τραπεζών και άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων. Κατά κανόνα, παρέχει έως και 3 χρόνια. Η Τράπεζα παρέχει επιτόκια 14-16 ή υψηλότερα ετησίως. Read more about Καταναλωτικό δάνειο[…]

Αμοιβαία κεφάλαια

Αμοιβαία κεφάλαιαπαραγωγής, μη παραγωγικού υλικού και χρηματικών περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων και οργανισμών μεταξύ επιχειρήσεων. Προέρχονται από την εθελοντική ένωση μέρους των υλικών και νομισματικών ταμείων (αποθέματα) γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σοβιετικών οικονομιών, κρατικών και άλλων συνεταιριστικών οργανώσεων, κερδών και άλλων πηγών κερδών από την οικονομική δραστηριότητα των διακρατικών επιχειρήσεων. Τα ακόλουθα δια-οικονομικά ταμεία δημιουργούνται σύμφωνα με Read more about Αμοιβαία κεφάλαια[…]

Παράγωγα μέσα

Παράγωγο μέσο , μια μόνιμη σύμβαση μεταξύ των δύο μερών, βάσει της οποίας τα μέρη αναλαμβάνουν ή αποκτούν το δικαίωμα αγοράς ή πώλησης του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου που έχει προ-συμφωνηθεί με τη σύμβαση εντός της καθορισμένης προθεσμίας, του όγκου και της τιμής. Στις συμφωνίες, διάφορα βασικά εμπορεύματα, άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα (βασικά και παράγωγα) μπορούν να απαριθμούνται ως το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο , συμπεριλαμβανομένων των τίτλων και των ξένων νομισμάτων.

[…]

Ταμειακές ροές

Οι ταμειακές ροές της Εταιρείας χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αλλαγής και της οικονομικής κινητικότητας της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ταμειακές εισροές και άλλες πληρωμές. Χρήση της εταιρίας προϋπολογισμού σχεδιασμού απόδοση, το επιχειρηματικό σχέδιο της προετοιμασίας, καθώς και για την ανάπτυξη του κινήματος των ταμειακών ροών. […]

Ταμείο Συντάξεων

Ένα ταμείο συντάξεων ή ένα συνταξιοδοτικό ταμείο ( Eng. , Συνταξιοδοτικών ταμείων ), το ταμείο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με την ηλικία ή την αναπηρία πληρωμής συντάξεων. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία υποδιαιρούνται σε κρατικούς και μη κρατικούς τύπους, ανάλογα με την εταιρεία διαχείρισης. Οι συμμετέχοντες στο Ταμείο δανείζουν τα κεφάλαιά τους στον διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο οποίος τους διαχειρίζεται ως ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο, επενδύοντας σε διαφορετικά χρηματοπιστωτικά μέσα για να εξασφαλίσουν κέρδη στους συμμετέχοντες […]

Οικονομικά

Οικονομικών ( γαλλικά: , τα οικονομικά , τα χρήματα), η επιστημονική βιβλιογραφία ορίζεται ως ένα σύνολο οικονομικών σχέσεων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του σχηματισμού, διανομή και χρήση των κεντρικών και αποκεντρωμένων funds of funds. Συνήθως, πρόκειται για κρατικά ή οικιακά ταμεία στόχου. Η πιο σημαντική έννοια στον τομέα της χρηματοδότησης είναι ο “προϋπολογισμός”. […]