Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Η ουσία του χρηματοπιστωτικού συστήματος
Η διαδικασία αναδιανομής και ανακατανομής της αξίας των δημόσιων αγαθών είναι ένας χρηματοοικονομικός μηχανισμός, ο οποίος περιλαμβάνει το σύστημα των οργανισμών, τον οικονομικό προγραμματισμό και τη ρύθμιση, τις δυνατότητες δημιουργίας και χρήσης οικονομικών πόρων από τις επιχειρήσεις, τους μισθωτούς, το κράτος , την τοπική αυτοδιοίκηση.

Οι φορείς οικονομικών σχέσεων (επιχειρηματίες, μισθωμένοι εργαζόμενοι, κυβερνήσεις, τοπικές αρχές) συγκεντρώνουν διαφορετικά νομισματικά έσοδα στη διαδικασία της ανακατανομής της αξίας των δημόσιων αγαθών.

Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλογα με τις μεθόδους παραγωγής εισοδήματος των οικονομικών οντοτήτων, το χρηματοπιστωτικό σύστημα χωρίζεται σε δύο τομείς:

συγκεντρωτικά ή δημόσια οικονομικά ·
αποκεντρωμένη χρηματοδότηση.
Το χρηματοπιστωτικό σύστημα χωρίζεται επίσης σε 4 υποσυστήματα:

επιχειρηματικά οικονομικά,
τα οικονομικά των νοικοκυριών,
τα δημόσια οικονομικά,
δημοτικά ταμεία.
Τα δύο πρώτα υποσυστήματα ασχολούνται με την αποκεντρωμένη χρηματοδότηση και τα άλλα δύο επικεντρώνονται στην κεντρική χρηματοδότηση.

Leave a Reply

Your email address will not be published.