Ταμειακές ροές

Οι ταμειακές ροές της Εταιρείας χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αλλαγής και της οικονομικής κινητικότητας της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ταμειακές εισροές και άλλες πληρωμές. Χρήση της εταιρίας προϋπολογισμού σχεδιασμού απόδοση, το επιχειρηματικό σχέδιο της προετοιμασίας, καθώς και για την ανάπτυξη του κινήματος των ταμειακών ροών.

έννοια Cache-Φλου περιλαμβάνει την κατάσταση ταμειακών ροών ( Eng. , Κατάσταση Ταμειακών Ροών ), οι οποίες αντικατοπτρίζονται στις εισπράξεις και δαπάνες του συνόλου του παρελθόντος.

Η αριθμητική σημασία των ταμειακών ροών χαρακτηρίζεται από το μέγεθος της εισροής των ταμειακών ροών αν είναι μεγαλύτερη από το μηδέν ή από την εκροή μετρητών αν είναι μικρότερη από μηδέν. Η θετική ταμειακή ροή αποτελεί το θετικό ενεργητικό που επηρέασε μια οικονομική οντότητα κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου, όπως η πώληση αγαθών, η εκτέλεση της εργασίας, η παροχή υπηρεσιών. Η αρνητική ταμειακή ροή αποτελεί το θετικό ενεργητικό που δαπανά η οικονομική οντότητα κατά τη σχετική περίοδο, όπως είναι οι επενδύσεις , η απόδοση της πίστωσης , τα χρήματα που δαπανώνται για τις πρώτες ύλες, την ενέργεια, τα υλικά κ.ο.κ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.