Οικονομική ασφάλιση

Σε μια οικονομία της αγοράς, όπου υπάρχει φόβος να τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική δραστηριότητα σε κάθε βήμα, υπάρχει ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των περιουσιακών στοιχείων από πιθανές ζημίες. Από τη φύση τους μπορούν να είναι υλικά και άυλα. Σε κάθε περίπτωση, παίρνουν μια νομισματική σκέψη, δηλαδή, η απώλεια γίνεται μετρήσιμη. Η βάση για τη ζημία είναι ο κίνδυνος. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν μπορεί να υπάρξει κακό. Αυτές οι απώλειες μπορούν να διατηρηθούν ως αποτέλεσμα της οικονομικής δραστηριότητας, και στην καθημερινή ζωή. Τα συμφέροντα περιουσίας που συνδέονται αποκλειστικά με την οικονομική δραστηριότητα και υπόκεινται σε ασφάλιση αποτελούν το αντικείμενο οικονομικής ασφάλισης. Η χρηματοοικονομική ασφάλιση είναι ένα σύστημα οικονομικών σχέσεων που σχετίζεται με το σχηματισμό και τη χρήση των νομισματικών κεφαλαίων στόχων με σκοπό την κάλυψη των οικονομικών ζημιών που προκύπτουν από διάφορες απρόβλεπτες δυσμενείς αιτίες. Η βάση της ασφάλισης είναι ο κίνδυνος, και στην περίπτωση της χρηματοοικονομικής ασφάλισης ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος. Στην πιο γενική μορφή, ο ασφαλιστικός κίνδυνος είναι ο δυνητικός και τυχαίος κίνδυνος απώλειας. Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος προκύπτει κατά τη διάρκεια της σχέσης με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ άλλων εξαιτίας της δυσμενούς σχέσης δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων. Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος ανακύπτει στον τομέα δραστηριότητας μιας οικονομικής οντότητας, σχετίζεται με τα οικονομικά αποτελέσματα της λειτουργίας της και χαρακτηρίζεται από πιθανές ζημίες στο πλαίσιο της οικονομικής δραστηριότητας. Η αβεβαιότητα του χρηματοοικονομικού κινδύνου οφείλεται στη μη προβλεψιμότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων των οικονομικών δραστηριοτήτων της οικονομικής οντότητας και στο επίπεδο κερδοφορίας των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Το επίπεδο αποτελεσματικότητας των χρηματοοικονομικών συναλλαγών ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο και το επίπεδο κινδύνου, με ευρύ φάσμα. Έτσι, ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος μπορεί να συνοδεύεται τόσο από σημαντικές οικονομικές ζημίες όσο και από τη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος. που σχετίζονται με τα οικονομικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της και χαρακτηρίζεται από πιθανές οικονομικές απώλειες της οικονομικής δραστηριότητας. Η αβεβαιότητα του χρηματοοικονομικού κινδύνου οφείλεται στη μη προβλεψιμότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων των οικονομικών δραστηριοτήτων της οικονομικής οντότητας και στο επίπεδο κερδοφορίας των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Το επίπεδο αποτελεσματικότητας των χρηματοοικονομικών συναλλαγών ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο και το επίπεδο κινδύνου, με ευρύ φάσμα. Έτσι, ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος μπορεί να συνοδεύεται τόσο από σημαντικές οικονομικές ζημίες όσο και από τη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος. που σχετίζονται με τα οικονομικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της και χαρακτηρίζεται από πιθανές οικονομικές απώλειες της οικονομικής δραστηριότητας. Η αβεβαιότητα του χρηματοοικονομικού κινδύνου οφείλεται στη μη προβλεψιμότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων των οικονομικών δραστηριοτήτων της οικονομικής οντότητας και στο επίπεδο κερδοφορίας των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Το επίπεδο αποτελεσματικότητας των χρηματοοικονομικών συναλλαγών ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο και το επίπεδο κινδύνου, με ευρύ φάσμα. Έτσι, ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος μπορεί να συνοδεύεται τόσο από σημαντικές οικονομικές ζημίες όσο και από τη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος.

Leave a Reply

Your email address will not be published.