Καταναλωτικό δάνειο

Καταναλωτικό δάνειο , δάνειο που παρέχεται στο κοινό για την αγορά καταναλωτικών αγαθών ή για την πληρωμή οικιακών υπηρεσιών. Στις καπιταλιστικές χώρες εκφράζεται με τη μορφή δανείων σε εμπορικές επιχειρήσεις (αναβαλλόμενη πληρωμή για αγορασθέντα αγαθά), τραπεζών και άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων. Κατά κανόνα, παρέχει έως και 3 χρόνια. Η Τράπεζα παρέχει επιτόκια 14-16 ή υψηλότερα ετησίως. Σε περίπτωση μη πληρωμής του δανείου, η κυριότητα του πιστούχου ακινήτου μεταφέρεται στην τράπεζα και πωλείται μέσω δημοπρασίας. Μέσα από τις οικονομικές κρίσεις και την αυξανόμενη ανεργία, οι εργαζόμενοι με χαμηλό εισόδημα βρίσκονται σε πτώχευση. Στην ΕΣΣΔ και σε άλλες σοσιαλιστικές χώρες, τα καταναλωτικά δάνεια παρέχονται από κρατικούς και συνεταιριστικούς εμπορικούς οργανισμούς για προσωπικά καταναλωτικά αγαθά (να αγοράσετε ψυγείο , τηλεόραση , ραδιοφωνικό δέκτη κ.λπ.). Στόχος είναι να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες των εργαζομένων. Ο αγοραστής πληρώνει το 20-25% της τιμής των αγαθών που πωλούνται με το δάνειο, το υπόλοιπο εντός 6-24 μηνών (ανάλογα με το είδος του προϊόντος). Το ετήσιο επιτόκιο είναι 1-2%.

Leave a Reply

Your email address will not be published.